Služby

Projekčná činnosť

Poskytujeme vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie vrátane projektov výrobnej technológie, od spracovania architektonickej štúdie so zapracovaním požiadaviek a predstáv investora, cez projekty pre územné rozhodnutie, zabezpečenie spracovania posúdenia vplyvov na životné prostredie, stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavieb až po projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Autorský dozor

Monitorovanie súladu s projektom s prihliadnutím na podmienky uvedené v stavebnom povolení s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulú výstavbu.

Inžinierska činnosť

Zahŕňa to všetky činnosti, ktoré súvisia s investičnou činnosťou od spracovania investičného zámeru, projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie, kolaudácie a užívanie nehnuteľnosti.

Technický dozor počas výstavby

Dozorujeme výstavbu od začiatku výstavby až po jej ukončenie, čo zabezpečuje kvalitu vykonaných prác, dodržanie harmonogramu prác a ceny prác.