Služby

Projekčná činnosť

Poskytujeme vypracovanie všetkých stupňov projektov dokumentácie od spracovania architektonickej štúdie so zapracovaním požiadaviek a predstáv investora, cez projekty pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, projekt pre realizáciu až po projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Inžinierska činnosť

Zahŕňa to všetky činnosti, ktoré s investičnou činnosťou súvisia od spracovania investičného zámeru, projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie, kolaudácie a užívanie nehnuteľnosti.

Technický dozor počas výstavby

Dozorovaním výstavby od začiatku výstavby až po jej ukončenie zabezpečí kvalitu vykonaných prác, dodržanie harmonogramu prác a ceny prác.